Protecció de dades: Declaració de privacitat de ROIG-SAT, SL

A l’efecte d’allò que preveu la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ROIG-SAT, SL informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals creat per i per a ROIG-SAT, SL sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de portar a terme el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com les feines d’informació, formació i comercialització del servei i les activitats relacionades amb aquest. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per ROIG-SAT, SL poden ser exercitats pels usuaris en qualsevol moment. L’usuari respon, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades i ROIG-SAT, SL es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que siguin procedents en dret.
ROIG-SAT, SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a aquestes dades d’acord amb allò que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/99, d’11 de juliol.

Política de privacitat: Declaració de privacitat de ROIG-SAT, SL

ROIG-SAT, SL pretén, mitjançant aquesta declaració, informar els visitants sobre la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris li faciliten de forma lliure i voluntària.

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és respectar la legislació vigent de protecció de dades personals. Si teniu qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament que reben les vostres dades, així com si desitgeu exercir algun dels drets d’informació, oposició, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen (o qualsevol altre dret que creieu que us pugui assistir) podeu dirigir-vos a:

ROIG-SAT
Pol. Industrial La Clota
C/ L’Or, 6 08290
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
tel. 902 21 41 41
email: info@roig-sat.com