Protecció de dades: Declaració de privacitat de ROIG-SAT MANTENIMENTS SL

Havent entrat en plena aplicació el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la normativa que el desenvolupa, anomenat d’ara endavant RGPD, el tipus de dades tractades i l’ús d’aquestes poden variar en funció de la relació que mantinguem amb el Titular/Usuari i dels serveis i els productes sol·licitats.

Responsable del tractament

ROIGSAT MANTENIMENTS, SL, (d’ara endavant ROIGSAT), societat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili situat al C/ OR, 6 (POL. IND LA CLOTA), 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), amb adreça electrònica: [email protected]

Exercici de drets: pot exercitar els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació comunicant-ho per escrit, amb indicació de les seves dades, a l’adreça de correu electrònic [email protected]

Tractament de les dades

En relació amb el nostre lloc web, ROIGSAT pot rebre dades personals per diferents canals, que són els següents:

(i) Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, adreces, correu electrònic i telèfon.

(ii) Dades relatives a la formalització dels nostres formularis per atendre les sol·licituds que els usuaris facin i adquirir més informació sobre ofertes de la companyia així com comentaris al nostre blog.

(iii) Dades pujades pels usuaris al formulari de contacte “Treballa amb nosaltres” amb la

intenció de ser candidats a possibles vacants que s’ofereixin.

Finalitat dels tractaments

  1. i) Respondre a les consultes i proporcionar les informacions requerides per l’Usuari.
  2. ii) Fer totes les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.

iii) Portar a terme totes les activitats pròpies de ROIGSAT aquí ressenyades; ROIGSAT ha d’informar d’aquesta obligatorietat l’Usuari i li ha d’indicar quines dades ha d’emplenar necessàriament.

  1. iv) Enviar comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i la prestació de serveis de ROIGSAT.

En funció dels diferents serveis prestats pel Responsable del tractament, la base que legitima els tractaments és la prevista a l’RGPD:

(i) Execució o compliment d’obligacions contractuals.

(ii) Interès legítim.

(iii) Consentiment.

(iv) Imperatiu legal.

Confidencialitat de les dades i mesures de seguretat

ROIGSAT, així com aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades –si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari, estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de ROIGSAT segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

No obstant això, s’adverteix i informa l’Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, raó per la qual ROIGSAT no es pot considerar responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la presència de virus o de la connexió o la descàrrega de continguts des del lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software) de l’Usuari.

Comunicacions als usuaris

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, se li enviaran comunicacions per mitjans electrònics per informar-lo de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de ROIGSAT iguals o similars als que inicialment van ser objecte de contractació o d’interès per part de l’Usuari.

Sense perjudici de tot allò que s’ha assenyalat anteriorment, no es consideren comunicacions comercials i/o publicitàries totes aquelles informacions enviades per ROIGSAT –fins i tot per mitjans electrònics– als usuaris de ROIGSAT amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada, tot i que no sigui subscrita per mitjans electrònics per l’Usuari, i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual, de negoci i/o comercial.

Comunicació de les seves dades a tercers

Les seves dades poden ser comunicades als nostres proveïdors de serveis per poder complir les nostres obligacions contractuals, sempre amb les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem transmetre informació sobre vostè quan així ho requereixin les disposicions legals o es derivi d’aquestes o quan ho exigeixi la relació contractual que tenim amb vostè, sigui per haver prestat el seu consentiment o perquè hi hagi un interès legítim.

Temps de conservació de les dades

ROIGSAT emmagatzema les seves dades en la mesura en què és necessari per complir els seus serveis i millorar la gestió dels seus productes. En aquest sentit cal tenir en compte que la relació comercial entre ROIGSAT i l’Usuari és una obligació continuada a llarg termini.

Una vegada hagi acabat la relació comercial, les dades han de ser conservades i bloquejades fins que transcorrin els períodes de conservació establerts per la normativa aplicable, que pot variar si és el cas.

Una vegada transcorregut aquest termini, les dades poden ser esborrades o bé mantingudes de forma anònima, sense que hi hagi possibilitat d’identificar la persona a la qual es refereixen, per a ús amb finalitats estadístiques i d’anàlisi interna.

Contractació de productes RoigSat

Amb la subscripció del contracte de manteniment el client autoritza expressament a ROIGSAT MANTENIMENTS, S.L. i en els termes i condicions que en ell s’indiquen perquè pugui procedir al cobrament, si escau, de les pròrrogues automàtiques allà previstes.